Wybierz język:
PL EN

PROCESY FORMALNO - PRAWNE

Pozyskanie lokalizacji pod inwestycje:

 • wyszukanie odpowiedniej lokalizacji
 • dokonanie uzgodnień z właścicielem obiektu
 • opracowanie raportów z pozyskania lokalizacji
 • podpisanie w imieniu inwestora umowy najmu / dzierżawy z właścicielem obiektu
 • organizacja i przeprowadzenie wizyt technicznych z klientem
 • opracowanie dokumentacji technicznej

 

Pozyskanie niezbędnych, wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń służących legalizacji inwestycji:

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • uzgodnień konserwatorskich, z gestorami sieci, zarządcami dróg i innych uzgodnień branżowych
 • pozwoleń na budowę
 • zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych
 • pozwoleń na użytkowanie
 • zgłoszeń instalacji radiowych